Read PDF Verdrongen Verleden (Dutch Edition)

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Verdrongen Verleden (Dutch Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Verdrongen Verleden (Dutch Edition) book. Happy reading Verdrongen Verleden (Dutch Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Verdrongen Verleden (Dutch Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Verdrongen Verleden (Dutch Edition) Pocket Guide.

Studies in medieval and Reformation Traditions Claassens Gerard. Godfried van Bouillon. Een Lexicon. Nijmegen, SUN, , pp. In: Alexander-Skipnes I. Cultural exchange between the Low Countries and Italy For eternal glory and remembrance: on the representation of patrons in late medieval panel paintings in the Southern Low Countries. In: Trio P. The use and abuse of sacred places in late medieval towns. Campin in context Flemish manuscript Painting in Context: Recent Research. Los Angeles, Paul Getty Museum, , p. In: Gajewski A. The year and the creation of a new European architecture.

Architectura Medii Aeva 1 Koal Valeska. Eine anonyme Predigt des Jahrhunderts im Kontext der mittelalterlichen Tanzpolemik. De macht van de mythe : literaire verbeelding versus historische realiteit in de Lage Landen In: De muze en de mythe : over de literaire verwerking van het verleden. Men of letters : Medieval Dutch literature and learning. Cesalli L. University, council, city : Intellectual culture on the Rhine, Turnhout, , pp. In: Hincker Vincent , Hust Philippe.

Navigation menu

Paris, Editions NEA, , pp. Onderzoek tijdens het jaar in Brabant. De Faluintjes. Heemkundige Kring, XX, , 1, pp. Hertog Jan I van Brabant. Queeste: tijdschrift over Middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden -Journal of medieval literature in the Low Countries Hilversum , X, , pp.

Hendrik I van Brabant Keulen, Nationaal biografisch woordenboek, 18, kol. De kanseliers van Brabant in de 15de eeuw, inzonderheid in de periode Perspectives historiques. De beul van Leuven. Wat vooraf ging: het markgraafschap Antwerpen. Cherchez la femme. Huwelijksrelaties als bindmiddel tussen mannen met macht in het hertogdom Brabant van de vijftiende eeuw.

Jaarboek Europees Genootschap voor Munt-en Penningkunde, , pp. In: Deligne C. Voisinages, coexistences, appropriations In: Beck C. Aesturia Cordemais , , 9, pp. Archeologisch onderzoek van de zandpoort te Herentals. Tessenderlo, Studiebureau Monumentenzorg, , 33 p. Het Steen en de burgers: onderzoek van de laatmiddeleeuwse gevangenis van Mechelen. Mechelen, Stad Mechelen, Dienst Archeologie, , pp. De geschiedenis van Mechelen tijdens de 12de en 13de eeuw. In: Troubleyn L. Onderzoek van de laatmiddeleeuwse gevangenis van Mechelen. Het einde van de oude gevangenis?

De archeologische gegevens. De stadsarcheologie als bron voor de kennis van groei en stagnatie van middeleeuwse steden. X, , pp. Het Loeffplein op de schop. De opgravingen op het Loeffplein De opgravingslocatie en het historisch kaartmateriaal. In: Janssen H. Inwoners van het Oude Land van Aarschot werden burgers van Maastricht 15de eeuw. La ville et le crime. Nivelles Jan Keynoghe, een rijke Leuvense burger uit de 15de eeuw en stichter van het godshuis van de Zeven Slapers. Curtenberg, XVI, , , pp. Bouwhistorisch onderzoek betreffende het huis genaamd Nachtegael. Bulletin Antwerpse vereniging voor bouwhistorie en geschiedenis, II, , pp.

De oudste keure over de vervalsing van eetwaren te Antwerpen Geschiedenis der geneeskunde, XI, , 5, pp. Antwerpen en Mechelen in de jaren volgens hun respectieve stadsrekeningen. Een middeleeuwse wijk in Brussel : de Lakenstraat en omgeving Br. Archaeologia mediaevalis. Wat vertellen de geschreven bronnen? Het geld-en kredietwezen in de laat-middeleeuwse stad Tienen: joden, lombarden, wisselaars en muntcirculatie. Identificatie van de burcht Humberch uit de vita Berlendis.

Een donjon bij de Demer: de middeleeuwse woontoren bij. Het Kasteel van Rivieren te Gelrode gem. Aarschot, Vlaams-Brabant komt even aan de oppervlakte. Brussel, Vioe, , 4 p. Territoire et famille. Les limites anciennes de Molenbeek et le lignage seigneurial des Koekelberg. In: Guillaume A. Schippers en schepen van Saaftinge in de vijftiende eeuw: een verkenning. In humidis et siccis. Van Karolingers tot Brabanders: middeleeuwse bewoning in Beerse, site Mezenstraat.

Villers-en-Brabant et les Dunes. Oorkondenboek van de abdij Kloosterrade Villers-la-Ville, abbaye de Villers-en-Brabant. Wijsheid verbeeld: genese en werking van de beeldspraak in Visioen 9 van Hadewijch. Early mystical writings. In: Hasty Will. German literature of the high middle ages. Hadewijch] Scheepsma Wybren. In: Cesalli L. University, council, city. Intellectual culture on the Rhine, Bringing heaven down to earth. Beguine constructions of heaven. In: Muessig C. Envisaging heaven in the middle ages. London ; New York, , pp. Brussel: de St.

Ruusbroec en de stedelijke vroomheid. In: Blockmans W. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm. Patriotic saints or patriotic hagiography in Brabant at the end of the Middel Ages? In: Bauer Dieter R. Patriotische Heilige. Stuttgart, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, , , pp. Leuven: , de universiteitshal: wetenschappelijk onderwijs in de Lage Landen. In: Bakker B. Plaatsen van herinnering: Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm.

Middeleeuwse studies en bronnen -Medieval studies and sources Gilbert Creighton. Piero and Bouts. De door Rogier van der Weyden geschilderde Kruisiging van Scheut als verbeelding van de laatmiddeleeuwse sacramentsverering. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeleeuwen, XIX, , pp.

Een bijdrage tot het onderzoek naar laatgotische gewelfschilderingen in het hertogdom Brabant. Brussel, Vrije Universiteit, , p. De Hollandse kerken van de Antwerpse loodsmeester Evert Spoorwater. Histoire du chantier ? In de schaduw van de keizer: Hendrik van Veldeke en zijn tijd Zutphen, Walburg Pers, , p. In: Bel C. Leuven Barbarahof Archeologische opgraving. Wevelgem, Examino cvba, , 2 vol. Flandre - Vlaanderen. In: Bochaca M. Rennes, Presses universitaires de Rennes, , p. Het middeleeuwse zoutwinningsproces.

In: de Kraker A. Landschappelijke dynamiek in de zuidwestelijke delta van de Lage Landen. Reconstructing disappeared landscapes of wet areas : Western Sealand Flanders. European Landscapes and Lifestyles : the Mediterranean and Beyond. Journal of Maritime Archaeology, I, , 2, pp. The Belgian Polders, Flanders: a test case In: Dyson L. Dijkenbouwers of rustverstoorders? De Vlaamse graven en de strijd tegen het water in de laatmiddeleeuwse Vlaamse kustvlakte veertiende-zestiende eeuw.

In: Sicking L. Leyden, Brill, , pp.

Flemish Nationalism and the Great War | SpringerLink

North Europe and the Baltic c. Turfwinning, visserij en zoutwinning in een industrieel veenlandschap. Aspecten van de sociaal-ecologische transformatie van Holland in de Late Middeleeuwen. Zoutwinning langs de Noordzee: de pre-middeleeuwse sporen. De woning van de graaf in de veertiende eeuw. In: Hillewaert B.

Buying Options

Het Prinsenhof in Brugge. Het ontstaan van het graafschap Vlaanderen en de forestiers van Harelbeke? In: Lambert V. De forestiers van Harelbeke? Harelbeke, , pp. Oorsprongsmythen en nationale identiteit De forestiers van Vlaanderen. De forestiers van Harelbeke. Moeder maakt geen bastaard. The quest for the sources of a non-bureaucratic feudalism. Flemish feudalism during the High Middle Ages Misdaad en straf. In: Prevenier W. Geschiedenis van Deinze. Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, LXXV, , 1, pp. Ghesceet van taflen ende bedden ten spirituele hove. De scheidingsbrief als voorwaarde tot boedelverdeling voor de schepenen van den keure van Gent Liber amicorum Herman Coppens.

Een eigentijdse kijk op de Guldensporenslag De site, Het museum. Erfgoed Vlaanderen Toekomst voor ons verleden, , 47, pp. In: Cauchies Jean-Marie dir. Het Bourgondische kasteel te Oudenaarde als onderdeel van een laatmiddeleeuwse defensiestrategie. De kastelen Singelberg Beveren en Saaftinge rond Voorbeelden van de Bourgondische defensiepolitiek in Vlaanderen 1. Revue historique, LXIV, , pp. The power of personal networks: Clerics as political actors in the conflict between Capetian France and the county of Flanders during the last decade.

In: Bolton Brenda , Meek Christine. The political and symbolic economy of state feudalism. The cas of the late-medieval Flanders. Historical materialism -Research in critical Marxist theory , XV, , 2, pp. Bevolkingsomvang en familieleven in de Middeleeuwen. Social mobility and apprenticeship in late medieval Flanders. The anti-red-shift -to the dark side. Colour changes in Flemisch luxury woollens, Medieval clothing and textiles, III, , pp. Tourse groot geslagen te Gent.

Brugge: de Beurs. In: Blockmans Wim , Pleij Herman. Het archeologische onderzoek. De voorgeschiedenis van het Bourgondische hof. Van adellijke logeergelegenheid tot vijfsterrenhotel. Middeleeuwse Brugse huizen en hofsteden langs de Spiegelrei. Eeklo-Blakstraat, 12de de eeuwse sporen. Van wanneer precies dateert de St-Hermeskrypte van Ronse. La justice politique dans les grandes villes flamandes.

Rome; Paris, , pp. History, XCII, , 1, pp. De stichting van de Sint-Jacobskerk en -parochie in de 11de eeuw. Bijdrage tot de vroegste stadsgeschiedenis van Ieper. In: Haemers Jelle e. Gewezen wezen. Weeskinderen in het Laatmiddeleeuwse Aalst. De houdenisse. De voogdij. Jacques du Clercq. Edelen in de Vlaamse stedelijke samenleving. Een kwantitatieve benadering van de elite van het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brugge.

Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis Amsterdam , IV, , 2, pp. De sociale en politieke communicatie tussen stad en hof in het Bourgondische Brugge. De Brugse familie Adornes: bedevaarders naar Jeruzalem? Seksisme en wijnverbruik in de laatbourgondische periode. Bijdrage tot de geschiedenis van de lonen: het jaarboek van de Brugse metselaars, Brugge: het Sint-Janshospitaal : het oudste hospitaal en Memlingmuseum. De Poortersloge : de macht van de burger. Fiscale repartitie en familiale situaties in het Sint-Donatiaanszestendeel te Brugge in Mapa de la desembocadura del Zwin.

In: Mira E. La Europa de los Principes. La Europa de las ciadades. Valencia, , pp. Gent: Vrijdagmarkt : de macht van de massa. De Sint-Lievensbedevaart: bouwsteen van de stedelijke identiteit van Gent late middeleeuwen en vroege 16de eeuw. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe Reeks. De beheersing van vetes en private conflicten in de elite van laatmiddeleeuws Gent. Brusselse cahiers. Tijdschrift voor Stadsgeschiedenis, II, , pp.

Ter nagedachtenis werd in het Alijnshospitaal opgerich][ Cfr. In: Nationaal biografisch woordenboek, Zegels, eden, taal en liturgie. Ideologie, propaganda en het symbolische gebruik van publieke ruimte in Gent Wonen in Gent. In: Baillieul B. Wonen in Gent Mahatma Ghandistraat 30, hoosmolen. In: Archeologisch onderzoek in Gent, Tussen Gavere en Cadzand. Gent, Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, , p. Verhandelingen 31 Ryckbosch Wouter. Stedelijk initiatief of hertogelijke repressie? Vooght van sinen wive ende van al hueren goed. Boedelverdelingen voor de schepenen van de Keure van Gent tussen echtparen gescheiden van tafel en bed Gent on Files, VII, , 3, pp.

Case of late medieval Ghent. In: Armstrong L. Money, markets and trade in late medieval Europe. Essays in honour of John H. Leiden; Boston, , pp. Een kwijtschrift van Wellicht de oudste akte uit de wettelijke passeringen van Roeselare, Rollarius Roeselare , , 1, pp. Berichtgeving te Veurne van de geboorte van keizer Karel. De Veurnse gasthuizen in de middeleeuwen. De heren van Vichte [ 15de eeuw.

The journal of interdisciplinary history Cambridge, Mass. Heren en Vrouwen van Rode bij het begin van de 14de eeuw. Een probleemstelling. Land van Rode. Heemkundig Genootschap. Driemaandelijks contacttijdschrift. Militaire leenverplichtingen voor leenhouders van het prinselijk leenhof van de Burg van Veurne en Dubbele benoeming van een schepen-keurheer van Veurne-Ambacht op 20 april Ten Mandere. Heemkundige periodiek voor Izegem en omgeving, , , pp. De feodaliteit in de late Middeleeuwen. Het vrij laatschap van Donsegem in Aarsele. De Roede van Tielt Tielt , , 2, pp.

In de voetsporen van de middeleeuwse Melselenaar: archeologisch onderzoek in de kerkomgeving van Melsele. Oostende, Belgique. In: Klapste Jan. Water Management in medieval rural economy. Ruralia V, 27 septembre-2 octobre Lyon, Villard-Sallet, , pp. Armoede en armenzorg in de Middeleeuwen. Sporen van een agrarische nederzetting uit de volle middeleeuwen en landindeling uit de late middeleeuwen in het centrum van Maldegem O.

Archaeologia Mediaevalis, XXX, , pp. Sint-Denijs, eerste helft van de twaalfde eeuw. Verslype L. Een volmiddeleeuwse hoeve met explosieve verassing in de Molenkouterslag Nevele-Merendree. Jaarboek van de provincie Oost-Vlaanderen. Monumentenzorg en cultuurpatrimonium , , pp.

Gillis vander Bystert, pastoor van Kalken Ontstaan van de parochies. Inaudita novitas canonici ordinis. Revue Mabillon. Tempeliers in Drongen? De Roede van Tielt Tielt , , 4, pp. Regulen voor den cock. Een banket in de abdij van Ename. Brussel, Provincie Oost-Vlaanderen. Bloei en verval van de kloosters in West-Vlaanderen gedurende de middeleeuwen. Een synthese. Magister Egidius van Brugge en de Ninoofse abdij. A Time of Great Confusion. Canterbury and Flanders in the late Tenth century. Kerkelijk leven in de Middeleeuwen. Twisten via heiligen. Kreeg de onthoofde heilige ook een reliekhoofd?

Over bedevaarten naar Sint-Lieven, pelgrimstekens en reliekbustes. Saints, tradition and monastic identity. The Ghent relics, Geld of geloof?

Flemish Nationalism and the Great War

Het mirakel van O. Handel en wandel met een heilige. Studien zu einem Metaphysikentwurf aus dem letzten Viertel des Leiden, Brill, , X S. Laatgotische kunst in Lede. An analysis of an creative process. Oud-Holland : nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde, nijverheid, enz, , pp. A note on the original disposition of the Ghent altarpiece and the Beaune polyptych. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde, nijverheid Jeruzalem in de crypte.

De muurschilderingen in de crypte van de Gentse Sint-Baafskathedraal. Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, , 80 p. Vlaamse retabels. Een internationale reis langs laatmiddeleeuws beeldsnijwerk. Leuven, Davidsfonds, , p. De Staande Lieve Vrouw van de Potterie. De restauratie van het beeld in en het ivoren beeld van de Sainte Chapelle in Parijs. Enkele gegevens over de Romaanse St. Ghendtsche Tydinghen: tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige en Historische Kring Gent, , 3, pp.

Velzeekse kerk in de fik op het einde van de 15de eeuw. De laatgotische kunst in het graafschap Vlaanderen ten oosten de Schelde. Het Land van Waas in relatie tot de laatgotische Gentse kunst. De Gruuthuse-ballades, ofwel: de meningsverschillen tussen een liedjesschrijver en een muzikant. Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek. Arnoldi Olaus Nicasius Kassel, ca. Novi Monasterii, VI, , pp. De Meesters van Otto van Moerdrecht. Een onderzoek naar de stijl en iconografie van een groep miniaturisten, in relatie tot de productie van getijdenboeken in Brugge rond Amsterdam, in eigen beheer, , p.

De kartuizers van Herne en hun vertaalactiviteiten. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneeljuridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeleeuwen, XIX, , pp. Ter inleiding: een veertiende-eeuwse vertaler in Herne. In: Kors Mikel Mario. De Bijbel voor leken Corpus van middeleeuwse aardewerk uit gesloten vondstcomplexen in Nederland en Vlaanderen C. Valenciennes et les tombes des comtes de Hainaut In: Margue M. Comtesse de Hainaut, de Hollande et de Zelande Revue trimestrielle, , 91, pp. In: de Moreau de Gerbehaye Claude e.

Petites villes et grands marchands? Le fil du temps. Une harmonie difficile. Archeologie van de Middeleeuwen en de Moderne Tijden In: Fulton Rachel History in the comic mode : Medieval communities and the matter of person. New York, Fulton, Rachel, , pp. Cauchies J. Campin in context.

Le manuscrit Paris, BnF, fr. Corpus of illuminated manuscripts 17 Verbist Peter. Heriger van Lobbes ca. La chasse Notre-Dame de Tournai. Tournai, Incipit, , p. Namur - Namen. Luxembourg - Luxemburg. La forge en Hamerisar Virton. Kunigunde von Luxemburg in Kassel und tausend Jahre nachher. Die heilige Kaiserin als Gestalt der sozial-politischen Selbstverherrlichung einer ehemaligen Hauptstadt.

Die Markgrafen von Baden im Herzogtum Luxembourg. Geschichtliches Eupen, XL, , pp. In: Nieus J. In: Van Den Bossche B. Lambertus laatste bisschop van Maastricht, Hubertus eerste bisschop van Luik: hun eigentijdse levensbeschrijvingen. Finding the law : The sources of canonical authority before Gratian. In: Andersen Per. Law before Gratian.

Law in Western Europe c. Essai de chronologie et analyse de nouveaux documents. La Paix de Fexhe. In: Historische bijdragen over Sint-Truiden Symbolisme et figuration. Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de Schaetzengaarde te Tongeren prov. Eindverslag In: Archeologie monumenten-en landschapsonderzoek De bezitsgeschiedenis van de abdij van Sint-Truiden vanaf haar ontstaan tot Het zegel van Jutta van Limburg De Maasgouw: tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde Maastricht , , pp. Overqualified for their jobs? Education and learning in the Netherlands, : essays in honour of Hilde de Ridder-Symoens.

In: Niederkorn-Bruck Meta red. Liber amicorum James Hogg. Salzburg, , pp. La cistercienne et le livre. Problemen in de zielzorg rond de proosdij van Meerssen in de 12e eeuw. Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal, , pp. Het twaalfde-eeuwse Officie van Sint-Trudo. Het officie van de H. Des inscriptions pour donner sens? Art mosan et armement. Typologie et fonctions des reliquaires mosans. Les Christs en croix. Des remarquables bas-reliefs.

Le livre manuscrit. Van den Cruijckbeckers Oeven. Typochronologische studie en petrografische analyse van lokaal vervaardigd 14dedeeeuws aardewerk uit Sint-Truiden. Haillot et les potiers mosans. Les fonts babtismaux en pierre bleue. Een archeologische prospectie van Heverleebos en het Meerdaalwoud. Brussel, VUB, , p. Archeologisch onderzoek in de Zeebrugse Achterhaven. Zuid-Westvlaamse opgravingen Kortrijk, Archeologie Zuid-West-Vlaanderen, , 32 p.

In: Mousset J. Un prince de la Renaissance Pierre-Ernest de Mansfeld. Archeologisch onderzoek in Bilzen uitgevoerd in het kader van de herinrichting van het Stadscentrum: het Camille Huysmansplein, het Deken Paquayplein en de markt. Tongeren, Aron bvba, , 52 p. Archeologen kijken onder de Markt. In: Buyse P. De grote markt van Dendermonde Archeologisch vooronderzoek te Desteldonk Moervaart Zuid. Opgravingen in de Blakstraat, een balans.

Grootschalig archeologisch onderzoek te Geel augustus Nederpolder Gent, Stadsarcheologie, , pp. Sint-Baafsplein, het vondstenmateriaal uit een afvalpunt. Archeologisch onderzoek in Gent Gent, , pp. Bodem en monument in Gent, II, 1. Archeologische opgraving Sint-Janspoort Kortrijk. Basisrapport Mei Kortrijk, , 75 p. Ingelmunster, Monument Vandekerckhove nv, , 83 p. Archeologisch proefsleuvenonderzoek.

Bedrijventerrein Meise-Westrode Erps-Kwerps, Triharch, , p. Archeologisch onderzoek in de Molenkouterslag Merendree.

Living in times of war: waste of c. Post-medieval archaeology London , XLI, , 1, pp. Eerste resultaten van het archeologisch noodonderzoek op ambachtelijk zone SteenGoed gemeente Oudenburg. Spaenhiers Koekelare: jaarboek, XIV, , pp. Archeologisch onderzoek langs de Mandelstraat fase 1 Roeselare -Rumbeke W. Archaeologia Medaevalis, XXX, , pp. Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de Driekruisenstraat te Tongeren prov. Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de Mombersstraat te Tongeren prov. Van Hove Rudiger. Recent archeologisch onderzoek in het Waasland Notities over de opgravingen in het St-Janshospitaal en andere vondsten in Wervik anno Les ducs de Bourgogne - De Bourgondische hertogen De verordeningen van Filips de Goede voor het graafschap Vlaanderen en de heerlijkheid Mechelen Een voorlopige chronologische regestenlijst.

Gift exchange at the Court of Charles the Bold. Paul Getty Museum, Los Angeles. Paul Getty Museum, , 2 vol. De Schoonheid en de Waanzin. In: Geurts J. Alleur, Editions du Perron, , 95 p. Une campagne qui fit long feu : le saint voyage de Philippe le Bon sous la plume des chroniqueurs bourguignons Jean sans peur : le prince meurtrier. Paris, Payot, , p. Biographie Payot Vicari Philippe. In: Haemers J. Valladolid, Universidad de Valladolid-Publications de la Sorbonne, , pp. Philippe de Cleves et la Flandre.

Adellijke onvrede. Adolf van Kleef en Lodewijk van Gruuthuse als beschermheren en uitdagers van het Bourgondisch-Habsburgse hof Turnhout, Brepols Publishers, , p. Burgundica 13 Janse Antheun. Feudal registration and the study of nobility. The Burgundian registers of Troubleyn L. Hillewaert B. Ostfildern, Thorbecke, , p.

Instrumenta 12 Haggh Barbara. Singing for the most noble souls. Funerals and memorials for the Burgundian and Habsburg dynasties in Dijon and Brussels as models for the funeral of Philip the Fair in In: Gasch Stefan. Tod in Musik und Kultur : Zum Tutzing, , pp. Loyauteit als motief voor gratie na doodslag. In: Dijkhof Eef , van Gent Michiel. Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Den Haag, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, , pp.


  • A Loop Around The Sun: Volume One?
  • Hiding Spaces (Twist of Fate);
  • Parent topics.
  • God is a DJ*.
  • New Trends in Alzheimer Care : Finding the Spirit Within.
  • Follow the Author.
  • Here Is How It Happens.

Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaaleconomische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen, XIX, , pp. Philippe de Commynes. Belgisch tijdschrift voor muziekwetenschap Brussel , LXI, , pp. Envisioning Gender in Burgundian Devotional Art, Experience, Authority, Resistance.

Learn Dutch: OVT (the Simple Past tense) - with Niels!

Aldershot, Ashgate, , XIX p. Jean Lemaire de Belges et Josse Bade. Les temps modernes - Het Moderne Tijdvak. Un rapport ambigu. Geschichte in der Epoche Karls V. Bruxelles, Racine, , p. Die Hofhaltung Marias von Ungarn. Waar is Keizer Karel nu echt geboren? Verslag van een colloquium over Keizer Karel. Eeklo, , pp. Discourse of conquest, discourse of contact: competing visions on the nature of Habsburg rule in the Netherlands. In: Ammerer Gerhard. Het edele vermaak. De jacht in de hofcultuur van de Spaanse Nederlanden onder de Aartshertogen. Ons Heem. Objets et insignes du Pouvoir. Entre conscience et opinion publique.

Essais et catalogies. In: Dumortier C. Les ateliers et manufactures de Charles de Lorraine. Le prince dans la ville. In: Bethume K. Espaces et parcours dans la ville Bruxelles pp. Jaarboek van het Leuvens historisch genootschap, III, , pp. Pierre-Ernest de Mansfeld Mousset J. Entered into the 12th Moscow International Film Festival. Mady Saks. Entered into the 13th Moscow International Film Festival.

De Boezemvriend. Van de koele meren des doods. De Stilte Rond Christine M. Een Zwoele Zomeravond. Het Verleden. De smaak van water. Sprong naar de Liefde. Als je begrijpt wat ik bedoel. De Anna. Brandende liefde. The Fourth Man. The Illusionist. De Mannetjesmaker. Vroeger kon je Lachen. De Zwarte Ruiter. Een Zaak van Leven of Dood. Ciske de Rat. Een dagje naar het strand. Moord in Extase. Entered into the 34th Berlin International Film Festival. Screened at the Cannes Film Festival. Gebroken Spiegels. De Schorpioen. Het Licht van Cadiz.

Overvallers in de Dierentuin. Het Bittere Kruid. Mama is Boos. Pervola, sporen in de sneeuw. De Prooi. Dimitri Frenkel Frank. Entered into the 14th Moscow International Film Festival. Soldaten zonder Geweren. De Deur van het Huis. Op hoop van zegen. De Wisselwachter. In de schaduw van de overwinning. Het Gezin van Paemel.

Field of Honor.